skip to Main Content
Digelag

I/S Næs Digelag

Næs Digelag har egen hjemmeside ( naesdigelag.dk ) – klik herunder for at gå direkte dertil

Næs Digelag I/S formål er at vedligeholde og udbygge de i vedtægternes beskrevne anlæg ( under §2 ), så de til stadighed yder den bedst mulige sikring af området.

Næs Digelag I/S interesseområde er det areal, der begrænses af diget langs Næs Å mod nord, fjorddiget mod vest, søndre dige mod syd og interessegrænsen, som er identisk med 1,75 meter kurven, mod øst.

Interessentskabet er oprettet på grundlag af overenskomst af 7.2.1914 og 21.7.1923 og landvæsensnævnskendelser af 26.7.1972, 25.8.1973 og 1.10.1966 samt landvæsenskommissionskendelse af 25.10.1976.

Digelaget har 171 medlemmer.

Diger og afvanding

Fjorddiget langs Avnø Fjord har en længde på 1.414 meter.
Digekronen ligger i kote +2,00m, kronebredden er mindst 1,50m og skråningsanlægget er udad 4 og indad 1,5.
Søndre dige også kaldt landdiget har en længde af 223 meter.
Digekronen ligger i kote +2,00m, kronebredden er mindst 1,00m og skråningsanlægget er udad 2,0 og indad 1,5.

P1000383

Den store, pumpestationen med udløb i Avnø Fjord ligger i det sydlige hjørne af Rødbenvej.
Pumpeanlægget er installeret i en brønd på 100 cm i diameter, overdækket med et træhus.
Anlægget består af 2 stk. pumpeaggregater med automatisk drift, styret af 2 frekvensomformer.

2016-02-07 11.38.04a

Den lille pumpestation er placeret på Fjordternevej. Pumpen er installeret i en brønd på 125 cm i diameter med låg.
Anlægget består af 1 stk. pumpeaggregat med automatisk drift.
Pumperne sænker vandstanden til kote -1,34

Samleledningen, som udgår fra brønden for enden af pumpestationen ved Rødbenvej, og som fører i østlig retning samt rørledningen, der fører mod Østrekanalvej, har en længde på ca. 1.112 meter.

Back To Top