skip to Main Content

Fælles ordensregler for Grundejerforeningen

Jf. Grundejerforeningens vedtægter

§8. Ordensregler

Stk.1.
I tiden 1. maj til 30.september må brugen af benzin- og eldrevne haveredskaber og byggeredskaber kun finde sted på
hverdage fra kl. 8.00 til kl. 18.00,
fredage dog til kl.19.30,
samt søn- og helligdage fra kl. 8.00 til kl.12.00.

 

Stk.2.
Grundejerne har pligt til at slå vejrabatten samt sørge for, at buske og træer ikke breder sig ud over skel. Samme pligt påhviler ejere af koteletgrunde i forhold til adgangsvejen.

Ejere af grunde har pligt til at slå disse 2 gange om året, sommer og efterår. Efterkommer ejerne ikke henstillinger fra bestyrelsen om opfyldelse af ovenstående, kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

Ved manglende betaling heraf er bestyrelsen berettiget til at lade kravet gå til inkasso.

 

Stk.3.
Motoriseret færdsel på foreningens veje må ikke overstige 15 km/t. Kørsel med køretøjer over 3.500 kg er forbudt fra 1. november til 30. april. Overtrædes forbuddet, vil den grundejer, der har beordret eller er ansvarlig for kørslen, blive draget til ansvar med krav om fuld erstatning for eventuelle beskadigelser på veje og de i jorden liggende vand-, dræn- og andre ledninger. Undtaget herfra er udrykningskøretøjer, biler til afhentning af storskrald, dagrenovation og postomdeling.

 

Stk.4.
Det er forbudt at tilslutte kloak- og spildevandsledninger m.v. til de i jorden liggende dræn- og afvandingsledninger.

 

Stk.5.
Afbrænding af haveaffald må kun finde sted, når det ikke er til gene for naboer og i øvrigt kun efter Vordingborg Kommunes og beredskabslovens bestemmelser.

 

Stk.6.
Henkastning af affald på diger, fællesarealer, på strand, i kanaler og grøfter er forbudt.

 

Stk.7.
Ulovligt anbragte genstande, både og lignende på diger, fællesarealer og beplantningsbæltet vil blive fjernet på ejerens regning og risiko.
Ved manglende betaling heraf er bestyrelsen berettiget til at lade kravet gå til inkasso.

 

Stk.8.
Al færdsel, undtagen til fods er forbudt på diger og fællesarealer.

 

Stk.9.
Parkering i sommerhusområdet må som udgangspunkt kun finde sted på grundene.

Parkering på sommerhusområdets veje er kun tilladt, såfremt det ikke er til gene for den øvrige trafik og i øvrigt kun efter færdselslovens regler og LOV nr.169 af 26.2.2014.

Parkering på fællesarealerne er ikke tilladt.

Back To Top